Aktualności

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ŁUCZNIK” w Radomiu zaprasza do udziału w przetargu na utrzymanie czystości na nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych wewnątrz budynków i terenów zielonych.

Dokumentacja przetargowa zawierająca opis zamówienia i wykaz nieruchomości dostępna jest w Dziale Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Hallera 2 w Radomiu, tel. 48 629 94 25.

Ogólne warunki zamówienia:
  
– Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od 01.04.2024 r.
   – Oferty powinny zawierać ceny netto i brutto dla poszczególnych nieruchomości z podziałem na utrzymanie
     terenów zewnętrznych i sprzątanie wewnątrz budynku.
   – Oferty powinny zawierać wyszczególnienie posiadanego sprzętu potrzebnego do należytej realizacji powierzonych
     zadań oraz ilości zatrudnionych pracowników.
   – Oświadczenie, że osoby zatrudnione posiadają doświadczenie w pracy na terenach zielonych.

Oferty należy składać w kopertach z opisem: „Przetarg – sprzątanie, Wspólnoty” w sekretariacie SBM „ŁUCZNIK” w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. do godziny 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „ŁUCZNIK” przy ul. Paderewskiego 23 w Radomiu.