RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego ŁUCZNIK w Radomiu, ul. Paderewskiego 23, 26-600 Radom,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania statutowych działań spółdzielni na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także Ustawy z dnia 16 września 1983 r. Prawo spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

9. Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.